obrázek bez popisu

Fotovoltarická elektrárna na ČOV Židlochovice

Vodárenská akciová společnost, a.s., umís????la v letošním roce na střechu provozní budovy a budovy kalové koncovky čis????rny odpadních vod v Židlochovicích, sestavu fotovoltaických panelů. Vlastníkem budovy je VAK Židlochovicko, se sídlem Vojkovice, Hrušovanská 214. Na ČOV jsou likvidovány splaškové vody, které vznikají na území Města Židlochovice a Obce Vojkovice. Veškeré náklady, na realizaci pilotního projektu, byly hrazeny z prostředků Vodárenské akciové společnos????, a.s. (provozovatele vodárenské infrastruktury).

Ekonomický přínos FVE bude vyhodnocen na konci roku 2024. Její provoz projde čtyřmi ročními obdobími, což je z pohledu objek????vního hodnocení ideální. Vysvětlení je docela logické. Energe????cká bilance má, s ohledem na jednotlivá roční období, odlišný ukazatel. Ten je přímo ovlivňován teplotou ovzduší, množstvím srážek, množstvím nátoku splaškových vod na ČOV a pod.

V případě kladného vyhodnocení ekonomického a technického provozu FVE, je cílem VAK Židlochovicko, realizovat obdobné obnovitelné zdroje energie i na jiných objektech, které vlastní.

Karel Klein – předseda

Základní technické parametry FVE.

Součástí dodávky je FVE o celkovém výkonu 27,6 kWp, jehož hlavními součástmi jsou: 

60 ks - fotovoltaický panel HoraySolar 460W
2x - střídač Huawei SUN 2000-15KTL-M2