obrázek bez popisu

Úplaty za připojení

Zájemce o připojení, tj. vlastník připojované nemovitosti hradí náklady na realizaci napojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci.
Za náklady se považuje jak náklady na práce vynaložené při napojování(zemní a výkopové práce, montážní práce), tak i veškeré materiálové náklady (např. navrtávací pás a hlavní uzávěr u vodovodní přípojky, připojovací T-kus na kanalizační přípojku apod).
Navrtávací pás a uzávěr se stávají součástí vodovodu a tím i vlastnictvím vlastníka vodovodu okamžikem jejich fyzického spojení s vodovodem.