obrázek bez popisu

Změna odběratele pitné vody

Podklady potřebné k změně odběratele pitné vody a odvádění odpadních vod:

1. Domácnosti

- Předávací protokol
- Plnou moc od původního odběratele k ukončení smlouvy (v případě, že se k přepisu
původní odběratel nedostaví)
- Stav vodoměru max. 14 dnů starý včetně čísla vodoměru nebo čísla odběrného
místa
- Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)
- Spojovací číslo plátce SIPO nebo číslo účtu pro zálohovou platbu

Změna při úmrtí odběratele
- Úmrtní list (nebo dědické řízení)
- Stav vodoměru max. 14 dnů starý včetně čísla vodoměru nebo čísla odběrného
místa
- Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)
- Spojovací číslo plátce SIPO nebo účtu pro zálohovou platbu
- V případě pohledávky nebo přeplatku adresa a jméno, komu bude přeplatek
vrácen, či kdo zaplatí nedoplatek.

2. Právnické osoby, fyzické osoby-podnikatelé

- Předávací protokol
- Plnou moc od původního vlastníka k ukončení smlouvy (v případě, že se k přepisu
původní vlastník nedostaví)
- Stav vodoměru max. 14 dnů starý včetně čísla vodoměru nebo čísla odběrného
místa
- Doklad vlastnictví (návrh na vklad do katastru nemovitostí, výpis z katastru
nemovitostí nebo kupní smlouva potvrzená katastrálním úřadem)
- Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, DIČ
- Číslo účtu
- Průkaz totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)

V případě zastupování jakékoliv strany k podpisu smlouvy je nutná plná moc.
Pokud nejsou uhrazeny všechny pohledávky ze strany odběratele, je nutné tyto uhradit,
než dojde k převodu odběrného místa. Jestliže jsou pohledávky ve splatnosti, je nutné
dodat novou zasílací adresu původního odběratele

Formulář potřebný k uzavření smlouvy naleznete: