obrázek bez popisu

Kdo jsme

Kdo jsme

Vodovody a Kanalizace Židlochovice, dobrovolný svazek obcí je společenství obcí Židlochovice, Vojkovice, Hrušovany, Žabčice, Přísnotice, Unkovice a Blučina.

Předmětem činnosti svazku je zabezpečení zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, rozvoj vodárenských soustav, kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích sdružených ve svazku.

O nás

Svazek VaK Židlochovicko ( dále pouze Svazek ) vznikl v roce 1993.

Svazek založilo 6 obcí. K dnešnímu dni je zde sdruženo 7 obcí. Jsou to obce Židlochovice, Vojkovice, Hrušovany, Žabčice, Přísnotice, Unkovice a Blučina. V těchto obcích žije téměř 12 510 obyvatel.

Vodovod

V oblasti zásobování obcí pitnou vodou byla situace na počátku devadesátých let na první pohled o mnoho lepší. Svazek vlastní prameniště ve Vojkovicích a obce Vojkovice, Unkovice, Židlochovice, Blučina a Hrušovany měly vybudovány vodovodní řady, zbývající dvě obce řešily zásobování pitnou vodou z vlastních domovních studní. V obci Žabčice a Přísnotice se již také podařilo dokončit výstavbu kompletního vodovodního řadu.

Prameniště ve Vojkovicích může být do jisté míry ohroženo v době záplav, a proto se svazek rozhodl pro napojení na Vírský oblastní vodovod. Realizace tohoto projektu proběhla v roce 2012 a napojení vodu z Vírského oblastního vodovodu odebíráme od začátku roku 2013. S prameništěm ve Vojkovicích nadále uvažujeme jako se záložním vodním zdrojem.

Kanalizace a ČOV

Obce sdružené v tomto Svazku od počátku devadesátých let řešily především problémy s likvidací odpadních vod. Byly vybudovány částečně kanalizace v Židlochovicích, Hrušovanech a Blučině, ČOV byla pouze v Hrušovenech a v Blučině byla ČOV rozestavěna. Tyto čistírny ovšem nesplňovali požadavky na kvalitu vypouštěných vod.

V tomto směru došlo ke zlepšení neutěšené situace. Celkové investice do likvidace odpadních vod na území Svazku činily od jeho založení 295 mil. Kč.

Od založení Svazku byla intenzifikována ČOV Hrušovany, vybudována ČOV v Žabčicích, na kterou jsou napojeny sousední obce Unkovice a Přísnotice, vybudována nová ČOV Židlochovice, na kterou je napojena obec Vojkovice, byla vybudována kalová koncovka na ČOV Židlochovice, dokončena ČOV v obci Blučina.

Současně se stavbou čistíren odpadních vod se budovaly ve všech obcích také kanalizační řady. Dá se říci, že až na jednotlivé úseky v některých obcích má Svazek likvidaci odpadních vod vyřešen.Je však stále potřeba opravovat starší rozvody vodovodů i kanalizace. Doposud se nám podařilo znovu intenzifikovat ČOV v Hrušovanech u Brna a z důvodu stále se zvyšujících požadavků na kvalitu čištění odpadních vod intenzifikovat ČOV v Blučině. Ze stejného důvodu probíhá i intenzifikace ČOV v Žabčicích. Poslední nerekonstruovaná čistírna v Židlochovicích nás čeká v následujících letech. Svazek po celou dobu existence spolupracuje s Vodárenskou akciovou společností, a.s. divize Brno - venkov, která veškerý majetek Svazku provozuje.

Svazek je nejenom partnerem této společnosti, ale je také akcionářem Vodárenské akciové společnosti, a.s.. Vlastníme však pouze 1.89 % akcií, a proto nemáme žádný vliv na fungování této společnosti. Majoritním vlastníkem je Sdružení vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o..